แบบทดสอบหลังการเรียน

การเปิดไซต์และการแก้ไขไฟล์ในเว็บไซต์


คำชี้แจง    แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. การนำข้อความที่พิมพ์ไว้ในโปรแกรม Microsoft Word ลงในหน้าเว็บเพจ ข้อใดเป็นวิธีที่ถูกต้อง
ก. คัดลอกจาก Microsoft Word นำมาวางในหน้าเว็บเพจโดยตรง
ข. คัดลอกผ่าน Notepad ก่อนแล้วและคัดลอกจาก Notepad นำมาวางในหน้าเว็บเพจ
ค. คัดลอกจาก Microsoft Word นำมาวางในหน้าเทมเพลต
ง. ข้อ ก และ ค ถูก

2. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้หน้าเว็บเพจไม่มีการปรับปรุงข้อมูลหลังจากการบันทึกไฟล์เทมเพลตแล้ว
ก. เปิด site ที่กำลังทำงานไม่ถูกต้อง
ข. ไฟล์ html ไม่มีใช้เทมเพลตทั้งหมด
ค. มีการ link ข้อมูลในเทมเพลตผิดพลาด
ง. ไม่มีการเปิดไฟล์ html ค้างไว้ที่หน้าจอ

3. ข้อใดเป็นวิธีการเว้นวรรคในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver มากกว่า 1 ตัวอักษร
ก. กดแป้น Ctrl-Alt ค้างไว้ และกดแป้น Enter
ข. กดแป้น Space Bar ตามจำนวนเว้นวรรคที่ต้องการ
ค. กดแป้น Ctrl-Alt ค้างไว้ และกดแป้น Space Bar
ง. กดแป้น Ctrl-Shif ค้างไว้ และกดแป้น Space Bar

4. ข้อใดเป็นวิธีการเปิดไฟล์เทมเพลตจากหน้าเว็บเพจที่กำลังทำงานอยู่
ก. Modify - Templates - Open Template Markup
ข. Modify - Templates - Open from Template
ค. Modify - Templates - Open Attached Template
ง. Modify - Templates - Open Template to page

5. ข้อใดเป็นการพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ที่ถูกต้อง
ก. พิมพ์ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องกดแป้น Enter
ข. กดแป้น Enter เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่
ค. พิมพ์ข้อความเมื่อจบบรรทัด ให้กดแป้น Enter
ง. เคาะแป้น Space Bar เว้นวรรคข้อความที่ต้องการ

จากภาพต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามตั้งแต่ข้อที่ 6 - 7

        

6. จากภาพนี้ หมายเลข 1 เป็นช่องว่างที่เกิดจากการใช้คำสั่งอะไร

ก. การกดแป้น Enter 1 ครั้ง
ข. การกดแป้น Ctrl พร้อมกับกดแป้น Enter 1 ครั้ง
ค. กดแป้น Ctrl - Shift ค้างไว้พร้อมกดแป้น Enter 1 ครั้ง
ง. กดแป้น Shift ค้างไว้พร้อมกดแป้น Enter 1 ครั้ง

7. จากภาพนี้ หมายเลข 2 เป็นช่องว่างที่เกิดจากการใช้คำสั่งอะไร
ก. การกดแป้น Enter 1 ครั้ง
ข. การกดแป้น Ctrl พร้อมกับกดแป้น Enter 1 ครั้ง
ค. กดแป้น Ctrl - Shift ค้างไว้พร้อมกดแป้น Enter 1 ครั้ง
ง. กดแป้น Shift ค้างไว้พร้อมกดแป้น Enter 1 ครั้ง

จากภาพต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามตั้งแต่ข้อที่ 8 - 10

        

8. จากภาพ หมายเลข 1 หมายถึงอะไร

ก. การกำหนด Background โดยใช้รูปเป็นพื้นหลัง
ข. การกำหนด สีของเว็บเพจ โดยใช้รูปเป็นพื้นหลัง
ค. การกำหนด Background โดยใช้สีเป็นพื้นหลัง
ง. การกำหนดเส้นของตาราง โดยใช้สีเป็นตัวกำหนด

9. จากภาพ หมายเลข 2 หมายถึงอะไร
ก. การกำหนด Background โดยใช้รูปเป็นพื้นหลัง
ข. การกำหนด สีของเว็บเพจ โดยใช้รูปเป็นพื้นหลัง
ค. การกำหนด Background โดยใช้สีเป็นพื้นหลัง
ง. การกำหนดเส้นของตาราง โดยใช้สีเป็นตัวกำหนด

10.จากภาพ หมายเลข 3 หมายถึงอะไร
ก. การกำหนด Background โดยใช้รูปเป็นพื้นหลัง
ข. การกำหนด สีของเว็บเพจ โดยใช้รูปเป็นพื้นหลัง
ค. การกำหนด Background โดยใช้สีเป็นพื้นหลัง
ง. การกำหนดเส้นของตาราง โดยใช้สีเป็นตัวกำหนด


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
SITEMAP