ความเป็นมาของเว็บไซต์  chaiwbi.com
 
             เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ประเภทการศึกษา เริ่มทำการเผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 ในนามของ http://www.geocities.com/nawamin_2000/ เนื้อหาสาระที่เผยแพร่ในครั้งแรก ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย การติดตั้งอุปกรณ ์ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรม Web Browser จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การออกแบบเว็บไซต์และการสร้างเว็บเพจอย่างง่าย

           ต่อมาในปี 2546 ได้จดทะเบียน Doname Name ว่า www.sawancity.com ทำการเผยแพร่ได้ 1 ปี จึงเปลี่ยนชื่อและจดทะเบียน Doname Name เป็น chaiwbi.com ตั้งปี พ.ศ. 2547 ติดต่อกันจนมาถึงปัจจุบัน

          ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพเหมาะสม กับการเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ผู้ทรงคุณวุฒินี้ ได้แก่
           1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด จิระวรพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
           2. รองศาสตราจารย์ถาวร สายสืบ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.edu.nu.ac.th/taworn/
           3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
           4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมพันธุ์ นิตย์นรา อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://phst.ph.mahidol.ac.th/Linux/index.html
           5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของเว็บไซต์บทเรียน E-Learning http://www.thaiwbi.com
ความหมายของ ChaiWbi
 
           chai มาจากชื่อตัวแรกของ Chaimongkon "ชัยมงคล " ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์การศึกษานี้
           wbi หมายถึง อักษรย่อของ คำว่า Web based instruction

ความหมายของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


          บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Based Instruction) ได้มีการเรียกในภาษาไทยหลายชื่อต่างกัน เช่น บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสอนผ่านเว็บ การเรียน การสอนผ่านเว็บ การสอนบนเครือข่ายหรืออาจมีชื่ออื่นแล้วแต่จะเรียกกัน (ในเว็บไซต์นี้จะเรียกว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) แต่ก็มีความหมายเดียวกัน คือ การสอนโดยใช้เว็บเป็นสื่อ โดยอาจบรรจุเนื้อหาวิชาทั้งหมด บนเว็บหรือวิชาที่ใช้เว็บเสริมการเรียนรู้ หรือใช้ทรัพยากรบนเว็บมาใช้ในการเรียน ลักษณะของการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนสามารถใช้เวลาใดก็ได้ จากสถานที่ใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เรียน เพียงแต่ผู้เรียนนั้นต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปศึกษาและผู้เรียนก็สามารถติดต่อสื่อสาร สนทนา อภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนด้วยกัน ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได ้โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสนทนา บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ได้นำเอาคุณสมบัติต่าง ๆ ของอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผลให้ผู้เรียนมีการรับรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและโลกมากขึ้น เพราะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถจัดหาขุมทรัพย ์ข้อมูลสารสนเทศมากมายมหาศาลจากทุกหนทุกแห่งทั่วโลกแก่ผู้เรียน ในลักษณะที่สื่ออื่นไม่สามารถทำได้ กล่าวคือ ไม่ว่าผู้เรียนจะต้องการค้นหาข้อมูลในลักษณะใด จากแหล่งใดก็สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการนำมาซึ่งข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่าย นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยังเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนมากขึ้น โดยไม่จำกัดการปฏิสัมพันธ์ไว้แต่เพียงในห้องเรียน ผู้สอนสามารถให้ผลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเรียนและผู้เรียนสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยสำรวจปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมีความสนใจตามความถนัดของตนเอง ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ของผู้เรียน            การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้เว็บเพื่อการเรียนการสอน การนำเอาระบบอินเทอร์เน็ตมาออกแบบเพื่อใช้ในการศึกษา มีชื่อเรียกคำศัพท์ คำนิยามที่แตกต่างกันไป อย่างหลากหลายตามความเข้าใจ ความเชื่อ ตามกิจกรรม ตามแนวคิด หลักทฤษฎีและยังแตกต่างกันไปตามองค์กร และแต่ละบุคคล มีผู้นิยามและให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
           การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web - Based Instruction) เว็บการเรียน (Web - Based Learning) เว็บฝึกอบรม (Web - Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Internet - Based Training) อินเทอร์เน็ตช่วยสอน (Internet - Based Instruction) เวิลด์ไวด์เว็บฝึกอบรม (WWW - Based Training) และเวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน (WWW - Based Instruction) เป็นต้น แต่ในที่นี้ได้เรียกว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web - Based Instruction) ซึ่งน่าจะเป็นแบบที่ใช้และตรงกับคำอธิบายคุณลักษณะของการใช้เว็บในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ การเรียนการสอนมากที่สุด ทั้งนี้มีผู้นิยามและให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web - Based Instruction) เอาไว้หลายนิยาม ได้แก่
           รุจโรจน์ แก้วอุไร (2543) ได้ให้คำจำกัดความของการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ว่า การเรียนการสอนที่ใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นสื่อหรือตัวกลางในการเรียนการสอนร่วมกัน ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในลักษณะของบทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพประกอบเสียงและภาพเคลื่อนไหว ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้เว็บเพจ (Webpage) ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สืบค้น ตอบปัญหา ทำแบบฝึกหัด ข้อสอบและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จากจุดเชื่อมต่อเครือข่ายทุกจุดของมหาวิทยาลัยและเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Logon) ผ่านโมเด็มโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
           ภาสกร เรืองรอง (2544) ให้ความหมาย WBI (Web Based Instruction ) คือ การเรียนการสอนผ่านเว็บหรือการดำเนินการจัดสถานการณ์การเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่าย โดยมีการกำหนดเงื่อนไขและกิจกรรม
           สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2544) ให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ หมายถึง การใช้โปรแกรมสื่อสารหลายมิติ ที่อาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บมาออกแบบเป็นเว็บเพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง ซึ่งกันและกัน
           ปรัชญนันท์ นิลสุข (2543) ให้ความหมายเว็บช่วยสอน (WBI) หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตมาออกแบบและจัดระบบเพื่อการเรียนการสอนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
           พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (2545) ให้ความหมาย WBI ว่าเป็นโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียที่ช่วยในการสอน โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเตอร์เน็ต (WWW) มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในทุก ๆ ทาง
           ณรงค์เดช ชัยวรรณา และคณะ (2546) ให้ความหมายการเรียนการสอนผ่านเว็บ หมายถึง การใช้โปรแกรมสื่อหลายมิติที่อาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ มาออกแบบเป็นเว็บเพื่อการเรียนการสอนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีลักษณะที่ผู้สอน และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
           รังศี โพธิสุวรรณ และคณะ (2546) ได้กล่าว WBI หมายถึง บทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยบรรจุข้อมูลเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอนไว้ใน Server ส่วนกลาง ซึ่งสามารถเข้าสู่โปรแกรมการเรียนได้ โดยการเรียกผ่านโปรแกรม Browser จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
           Relan and Gillani (1997) กล่าวถึง การเรียนการสอนผ่านเว็บ หมายถึง ซึ่งเป็นการกระทำของครูในการเตรียมการคิดกลวิธีการสอน โดยกลุ่มคอนสตรัคติวิซึ่มและการเรียนรู้ในสถานการณ์ร่วมมือกัน โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวิลด์ไวด์เว็บ

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
SITEMAP