รายวิชา ง 42201 การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น
(หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พุทธศักราช 2544)

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน  
 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์  
 บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์  
บทที่ 3 การจัดการไซต์และทรัพยากรเว็บไซต์  
บทที่ 4 การออกแบบภาพแบนเนอร์  
บทที่ 5 การออกแบบภาพกราฟิกที่ใช้ในเว็บไซต์  
 บทที่ 6 การสร้างเทมเพลต  
บทที่ 7 การสร้างเว็บเพจและการเรียกใช้เทมเพลต  
บทที่ 8 การเปิดไซต์และแก้ไขไฟล์ในเว็บไซต์  
บทที่ 9 การใส่รูปภาพ การสร้างตาราง  
บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  

รายวิชา ง 42202 เทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พุทธศักราช 2544)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน  
บทที่ 11 การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์  
 บทที่ 12 การออกแบบภาพแบนเนอร์แอนิเมชั่น  
บทที่ 13 เมนูกราฟิกแบบ Rollover Image  
บทที่ 14 การทำลิงก์ด้วยภาพ  
บทที่ 15 การสร้างอัลบั้มภาพ  
บทที่ 16 โครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  
   
 Photoshop เพิ่มเติม Update 29/04/2552  
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
SITEMAP