การทำภาพให้เท่ากัน

1. สร้าง ภาพใหม่ใช้คำสั่ง File - New หรือใช้คำสั่ง Ctrl - N

by ชัยมงคล เทพวงษ์

2. เปิดภาพที่ทำต้องการให้มีขนาดเท่ากัน ใช้คำสั่ง File - Open จะได้ภาพที่ 2

by ชัยมงคล เทพวงษ์

3. นำเมาส์มาคลิกที่ภาพที่ 2 .ใช้คำสั่งย่อขนาดรูปภาพ Image - Image Size

by ชัยมงคล เทพวงษ์

4. จะได้ภาพ 2 ภาพที่มีขนาดใกล้เคียง ควรกำหนดขนาดให้ ภาพที่ 2 ให้มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย
by ชัยมงคล เทพวงษ์ by ชัยมงคล เทพวงษ์


5. ใช้คำสั่ง Ctrl - A หรือจากแถบเมนู Select - All ปรากฎมีเส้นกำหนดขอบเขตเป็นเส้นประ ในภาพที่ 1 (ภาพต้นฉบับ) ดังภาพ
by ชัยมงคล เทพวงษ์

6. ลากเส้นประมาที่ภาพที่ 2 ปรับตำแหน่งภาพให้เหมาะสม
by ชัยมงคล เทพวงษ์

7. ทำตัดขอบภาพที่เกินออก ใช้คำสั่ง Image - Crop จะได้ภาพที่มีขนาดเท่ากับภาพที่ 1 ตรวจสอบโดยการใช้คำสั่ง Image - Image Size เพื่อดูขนาดของรูปภาพ
by ชัยมงคล เทพวงษ์ by ชัยมงคล เทพวงษ์

จากหลักการนี้ เราสามารถทำให้รูปภาพให้มีขนาดเท่ากันได้
by ชัยมงคล เทพวงษ์
by ชัยมงคล เทพวงษ์
by ชัยมงคล เทพวงษ์
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP