:: หน้าแรก :: | คำแนะนำการส่งงาน | เว็บไซต์โรงเรียนนวทราชูทิศ มัชฌิม | สำหรับครูตรวจสอบงาน.. อินเทอร์เน็ต | อินทราเน็ต  
++ ผลงานนักเรียน ชั้น ม.5 ++
    Download ไฟล์ชิ้นงานได้ที่.
ไฟล์ข้อส่วนตัว คลิก >>> ...
1. เครื่อง File Server

งานภาคเรียนที่ 1/2552

5/1 เลขที่ 1 - 15 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/1 เลขที่ 16 - 30 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/1 เลขที่ 31 - 50 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง

5/2 เลขที่ 1 - 15 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/2 เลขที่ 16 - 30 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/2 เลขที่ 31 - 50 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง

5/3 เลขที่ 1 - 15 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/3 เลขที่ 16 - 30 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/3 เลขที่ 31 - 50 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง

5/4 เลขที่ 1 - 15 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/4 เลขที่ 16 - 30 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/4 เลขที่ 31 - 50 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง

5/5 เลขที่ 1 - 15 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/5 เลขที่ 16 - 30 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/5 เลขที่ 31 - 50 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง

5/6 เลขที่ 1 - 15 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/6 เลขที่ 16 - 30 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/6 เลขที่ 31 - 50 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง

5/7 เลขที่ 1 - 15 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/7 เลขที่ 16 - 30 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/7 เลขที่ 31 - 50 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง

5/8 เลขที่ 1 - 15 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/8 เลขที่ 16 - 30 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง
5/8 เลขที่ 31 - 50 ส่งไฟล์แนะนำตนเอง

ตัวอย่างเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว (อย่างง่าย)


+++++ ผลงาน ชั้น ม.4/2 +++++
  4/2 ส่งภาพตัดต่อตนเอง เลขที่ 1 - 15
4/2 ส่งภาพตัดต่อตนเอง เลขที่ 16 - 30
4/2 ส่งภาพตัดต่อตนเอง เลขที่ 31 - 45

4/2 ส่ง ส.ค.ส. เลขที่ 1 - 15
4/2 ส่ง ส.ค.ส. เลขที่ 16 - 30
4/2 ส่ง ส.ค.ส. เลขที่ 31 - 45

4/2 ส่งปกหนังสือ เลขที่ 1 - 15
4/2 ส่งปกหนังสือ เลขที่ 16 - 30
4/2 ส่งปกหนังสือ เลขที่ 31 - 45
 
+++++ ผลงาน ชั้น ม.4/3 +++++
  4/3 ส่งภาพตัดต่อตนเอง เลขที่ 1 - 15
4/3 ส่งภาพตัดต่อตนเอง เลขที่ 16 - 30
4/3 ส่งภาพตัดต่อตนเอง เลขที่ 31 - 45

4/3 ส่ง ส.ค.ส. เลขที่ 1 - 15
4/3 ส่ง ส.ค.ส. เลขที่ 31 - 30
4/3 ส่ง ส.ค.ส. เลขที่ 31 - 45

4/3 ส่งปกหนังสือ เลขที่ 1 - 15
4/3 ส่งปกหนังสือ เลขที่ 16 - 30
4/3 ส่งปกหนังสือ เลขที่ 31 - 45
+++ ผลงานนักเรียน ชั้น ม.2/1 +++
 
ส่งงานชั้น ม. 2/1 >>>
+++++ ผลงาน ชั้น ม.4/4 +++++
  4/4 ส่งภาพตัดต่อตนเอง เลขที่ 1 - 15
4/4 ส่งภาพตัดต่อตนเอง เลขที่ 16 - 30
4/4 ส่งภาพตัดต่อตนเอง เลขที่ 31 - 45

4/4 ส่ง ส.ค.ส. เลขที่ 1 - 15
4/4 ส่ง ส.ค.ส. เลขที่ 16 - 30
4/4 ส่ง ส.ค.ส. เลขที่ 31 - 45

4/4 ส่งปกหนังสือ เลขที่ 1 - 15
4/4 ส่งปกหนังสือ เลขที่ 16 - 30
4/4 ส่งปกหนังสือ เลขที่ 31 - 45

ใบงานเกี่ยวกับกฏหมาย ICT
วิดีโอการสอนผ่านระบบเครือข่าย
แบบสำรวจสภาพนักเรียนก่อนเรียน

++ ชุมนุม Web site  +++
 
ผลงานนักเรียนชุมนุมเว็บไซต์ ภาคเรียน 1
SITEMAP