อัจฉริยภาพ
 
 
ผู้จัดทำ
  นายชัยมงคล เทพวงษ์

ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
(สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 )
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736

Navamindarajudis Matchim School
88/7 Moo 10 Nakhonsawan-Ptsanulok Tumbon Nakhonsawanaok Amphur Muang Nakhonsawan 60000

การศึกษา
          ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) โรงเรียนวัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
          ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
          ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพืชกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
          ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          วทบ. (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
          กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา

          พ.ศ. 2538 โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน
          พ.ศ. 2539 โปรแกรมการเงินโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
          พ.ศ. 2540 โปรแกรมเรียกเก็บเงิน บกศ.
          พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน ดูแลระบบเครือข่าย Internet Server Fram สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น www.nmm.ac.th , chaiwbi.com
          พ.ศ. 2547 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
          พ.ศ. 2547 ออกแบบและเดินระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งโรงเรียน ตั้งระบบเครื่อง Server เช่น DNS, www, FTP, Proxy, File, Mail
          พ.ศ. 2549 ตั้งเครื่อง Server เพิ่มอีก 3 เครื่อง คือ www2, stm, file, proxy อีก 2 เครื่อง เดินระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากพื้นที่ทั้งหมด 27 ไร่

ประวัติการเข้ารับการอบรม

ผลงานนักเรียนด้านการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์


ปี 2546
          - 3 รางวัลซ้อน การประกวด Homepage ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครอบครัวแห่งชาติ ประจำปี 2546 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
          - 3 รางวัลซ้อน การประกวดเว็บไซต์เทิดพระเกียรติ ร. 5 ในหัวข้อ "พ่อหลวงปิยมหาราช" ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปี 2546

ปี 2548
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดโฮมเพจ TOT IT SCHOOL ระดับภาคเหนือ ปี 2548 รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรเงินรางวัล 8,000 บาทและคอมพิวเตอร์ 1 ชุด มูลค่า 27,000 บาท
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2548 รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

ปี 2549
          - รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันการประกวดโฮมเพจ TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST ปี 2549 รับโล่เกียรติคุณ เข็มเกียรติยศ เกียรติบัตร เงินรางวัล 100,000 บาทและคอมพิวเตอร์ 1 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2549 รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

ปี 2550
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2550 เทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชันย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาทรางวัล
          - เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ ช่วงชั้น 3 งานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2550 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2550 รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
          - รางวัลชนะเลิศ  การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2550 รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

ปี 2551
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2551 รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2551 รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2551 รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
          - รางวัลชนะเลิศ การสร้างเว็บไซต์ ช่วงชั้น 3 ระดับจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทน สพท. นว. 1 รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 700 บาท
          - โครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้น 3 ระดับจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทน สพท. นว. 1 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
          - รางวัลชนะเลิศ การสร้างงานนำเสนอ ช่วงชั้น 3 ระดับจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทน สพท. นว. 1 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 700 บาท
          - รางวัลระดับยอดเยี่ยม การสร้างเว็บไซต์ ช่วงชั้น 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          - รางวัลระดับดีโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้น 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          - รางวัลระดับดีเด่น การสร้างงานนำเสนอ ช่วงชั้น 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเว็บไซต์ ในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 11 ประจำปี 2551 รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,200 บาท
          - รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาเว็บไซต์ ในกิจกรรมค่ายนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 11(c-Camp) ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2551ณ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
          - ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปโทรทัศน์ สารคดีเรื่องสั้น โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิถีชีวิตชุมชนบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2552 ชมสารคดีโครงงานฯ | ชมเบื้องหลังการถ่ายทำ >>>

ปี 2552
          - รางวัลระดับเหรียญทอง การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้น 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552 ณ จังหวัดนครสวรรค์
          - รางวัลระดับเหรียญทองแดง การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้น 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552 ณ จังหวัดนครสวรรค์
          - รางวัลชมเชยการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
          - รางวัลเชย การพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2552 รับเงินรางวัล 500 บาท

 

Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP