การจัดการไซต์และทรัพยากรเว็บไซต์

1. มาตรฐานการเรียนรู้

          สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ  การนำผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Flow chart) ที่ออกแบบ นำไปสร้างชิ้นงานในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          มีทักษะในการกำหนดไซต์และทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้ถูกต้อง

4. จุดประสงค์การเรียนรู้
          1.สร้างไซต์ตามผังโครงสร้างเว็บไซต์ได้
          2. การจัดการทรัพยากรในเว็บไซต์ได้

5. สาระการเรียนรู้
           การจัดการไซต์และทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP