การออกแบบภาพแบนเนอร์

1. มาตรฐานการเรียนรู้
          สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ
 ภาพแบนเนอร์เป็นภาพที่แสดงตราสัญลักษณ์ หรือข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ข้อความ ที่อยู่ด้านบนสุดหรือหัวของเว็บเพจแต่ละหน้า การออกแบนเนอร์ที่ดีควรสื่อความหมายและดึงดูดความสนใจให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เว็บไซต์ประสบผลสำเร็จ ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        
มีทักษะในการออกแบบภาพแบนเนอร์ที่ใช้ในงานเว็บไซต์ได้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้
            1. สามารถตัดภาพกราฟิกได้
            2. ปรับลดขนาดภาพกราฟิกได้
            3. บันทึกไฟล์ในรูปแบบต้องการได้
            4. หมุนภาพกราฟิกได้
            5. ปรับคุณสมบัติของภาพได้

5. สาระการเรียนรู้

             การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP