การสร้างหน้าเว็บเพจ

1. เปิดหน้าต่าง Site
2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ นามสกุล .html ตามชื่อไฟล์ที่ต้องการ ในที่นี้จะเลือกทำไฟล์หน้า HomePage หรือ ไฟล์ index.html ก่อน เพื่อสะดวกในการเรียกเว็บไซต์ขึ้นมาตรวจสอบการใช้งาน

จากภาพข้างล่างนี้
ภาพหมายเลข 1. แถบแสดงชื่อไฟล์ index.html
ภาพหมายเลข 2. คลิกเมาส์ที่รูป แทรกตาราง กำหนดค่าของตารางดังภาพหมายเลข 3 สำหน้าเว็บเพจทุกหน้า (ยกเว้น การสร้างเทมเพลต) ให้ตั้งค่าแทรกตารางโดยกำหนดให้ความกว้าง (Width) เป็น 100 Percent
ปรับรายละเอียดของหน้าเว็บ ใช้คำสั่ง Modify - Page Properties ดังภาพ
กำหนดรายละเอียดใน Page Properties ตามภาพ
           หมายเลข 1 เลือก Appearance
           หมายเลข 2 เลือก Font <Ms Sans Serif หรือ Tahoma ขนาด 14 Pixels
           หมายเลข 3 ใส่ค่า Top margin เป็น 0 เพื่อให้หน้าเว็บเพ็จชิดขอบบนสุดของหน้า ดังภาพ
           หมายเลข 4 คลิกปุ่ม Apply
           หมายเลข 5 คลิกที่ Link กำหนดคุณลักษณะตามหมายเลข 6
           หมายเลข 7 เลือก Show underline only on rollover (ข้อความที่ Link จะปรากฏเส้นใต้เวลานำเมาส์ไปคลิก)
           หมายเลข 8 คลิกปุ่ม Ok
 
By ชัยมงคล เทพวงษ์ chaiwbi.com
 
เส้นขอบของตารางจะชิดขอบด้านบน ดังภาพ
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP