การสร้างเว็บเพจ

1. มาตรฐานการเรียนรู้
          สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ   การสร้างเว็บเพจสามารถทำได้ง่ายดาย ด้วยการใช้ต้นแบบของเอกสารเว็บเพจหรือเทมเพลต การจะเรียกใช้เอกสารเทมเพลต ขั้นตอนที่ถูกต้อง จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดไซต์ให้ถูกต้องก่อน จึงทำให้การเรียกใช้หรือปรับปรุงเทมเพลตนั้นแสดงผลตามรูปแบบที่ต้องการได้

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          สามารถออกแบบและสร้างเว็บเพจได้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1. สร้างเว็บเพจด้วยการเรียกใช้เทมเพลตได้
          2. บันทึกเอกสารเว็บเพจได้ถูกต้อง
          3. พิมพ์และกำหนดคุณลักษณะของตัวอักษรได้
          4. ใส่รูปภาพในเว็บเพจได้ถูกต้อง
          5. เชื่องโยงเอกสารในเว็บเพจได้
          6. ใส่ตารางและปรับแต่งคุณลักษณะตารางในเว็บเพจได้

5. สาระการเรียนรู้
          1. การสร้างเว็บเพจ
          2. บันทึกเอกสารเว็บเพจได้ถูกต้อง
          3. พิมพ์และกำหนดคุณลักษณะของตัวอักษรได้
          4. ใส่รูปภาพในเว็บเพจได้ถูกต้อง
          5. เชื่องโยงเอกสารในเว็บเพจได้
          6. ใส่ตารางและปรับแต่งคุณลักษณะตารางในเว็บเพจได้

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP