ใบงานที่ เรื่อง การสร้างเว็บเพจและเรียกใช้เทมเพลต

คำสั่ง ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

งานชิ้นที่ 1 การเรียกใช้เทมเพลต
          1. ดาว์นโหลดไซต์ตัวอย่างไซต์ Navamin04 ที่เว็บไซต์ที่ http://www.chaiwbi.nmm.ac.th/0drem/download/Navamin04.zip
นำไปวางไว้ใน ไดร์ D ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการขยายไฟล์(แตก Zip) ให้เรียบร้อย
          2.ใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เปิดไซต์ navamin04 จากไดร์ D
          3. เปิดเอกสารไฟล์ index.html
          4. แทรกตาราง 2 แถว 1 คอลัมน์ กำหนดคุณสมบัติของตาราง
          5. เรียกใช้เทมเพลต
          6. เลือกคำสั่ง บันทึกไฟล์
          7. ทำการเปิดเอกสาร html และเรียกใช้เทมเพลต ตั้งแต่ข้อ 3 – 6 จนครบทุกไฟล์
          8. กดแป้น F12 เพื่อแสดงผลงานทาง Web Brower

งานชิ้นที่ 2  การสร้างเว็บเพจและเรียกใช้เทมเพลต

ผังโครงสร้างเว็บไซต์ ประวัติส่วนตัว

          1. ดาว์นโหลดไซต์ตัวอย่างไซต์ Navamin04 ที่เว็บไซต์ที่ http://www.chaiwbi.nmm.ac.th/0drem/download/Navamin05.zip
นำไปวางไว้ใน ไดร์ D ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการขยายไฟล์(แตก Zip) ให้เรียบร้อย
          2.ใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เปิดไซต์ navamin05 จากไดร์ D
          3. จากผังโครงสร้างเว็บไซต์ที่กำหนดให้
          4. ให้ทำการแก้ไขเทมเพลตตามผังโครงสร้างเว็บไซต์
          5. บันทึกไฟล์เทมเพลต พร้อมกับ Update ไฟล์ สังเกตการเปลี่ยนแปลง
          6. ทำการเปิดเอกสาร html และเรียกใช้เทมเพลตครบทุกไฟล์
          8. กดแป้น F12 เพื่อแสดงผล
          9. เสร็จแล้วให้ครูประเมินผล

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP