การพิมพ์และปรับแต่งตัวอักษร

          การพิมพ์ข้อความลงในหน้าเว็บเพจ มีลักษณะคล้ายๆ กับการพิมพ์งานด้วย Microsoft Word หรือโปรแกรมพิมพ์ทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปหลักการพิมพ์ ได้ดังนี้

  • ให้พิมพ์งานก่อน โดยไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับแบบอักษร (Font), ขนาดของอักษร (Size) และลักษณะพิเศษ (Format, Style)
  • ให้ใส่ช่องว่างระหว่างคำเป็นช่วงๆ (เคาะแป้น Space Bar เพื่อเว้นวรรค) ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยในการตัดคำ เนื่องจากโปรแกรมไม่มีความสามารถด้านการตัดคำอัตโนมัติ
  • ข้อความให้พิมพ์ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องกดแป้น Enter เมื่อถึงระยะขอบขวา เพราะโปรแกรมจะทำการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ ให้โดยอัตโนมัติ
  • การขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้กดแป้น Enter
  • การขึ้นหัวเรื่องใหม่หรือหัวข้อใหม่ ให้กดแป้น Enter
  • การขึ้นบรรทัดใหม่โดยให้เนื้อความอยู่ในพารากราฟเดิม ใช้การกดแป้น Sift ค้างไว้พร้อมกับกดแป้น Enter
  • การปรับแต่งลักษณะตัวอักษร ให้ใช้เมาส์ลากทำแถบสีคลุมข้อความที่ต้องการ แล้วเลือกลักษณะอักษรที่ต้องการ จากปุ่มควบคุมในแถบ Properties
  • การจัดพารากราฟ เช่น จัดชิดขอบซ้าย, จัดกึ่งกลาง และจัดชิดขอบขวา ใช้ปุ่ม Alignment จากแถบ Properties
  • การเพิ่มจำนวนช่องว่าง ให้กดแป้น Ctrl - Shif ค้างไว้ และกดแป้น Space Bar เพราะโปรแกรมไม่อนุญาตให้เคาะแป้นเว้นวรรคมากกว่า 1 ครั้ง
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP