การเปิดไซต์และแก้ไขไฟล์ในเว็บไซต์

1. มาตรฐานการเรียนรู้
          สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ  การเปิดไซต์ที่ถูกต้องจะมีช่วยให้เราสามารถทำการปรับปรุงแก้ไขเอกสารในเว็บไซต์ได้รวดเร็ว ประหยัดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อความและรูปแบบข้อความได้ง่ายขึ้น

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       
มีทักษะในการแก้ไขไฟล์ในเว็บไซต์และจัดรูปแบบข้อความได้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้
           1. สารมารถการจัดรูปแบบข้อความได้
           2. สามารถปรับปรุงแก้ไขเอกสารเว็บเพจได้

5. สาระการเรียนรู้
          1. การเปิดไซต์
          2. การปรับปรุงเทมเพลต
          3. การจัดรูปแบบข้อความ

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP