การใส่รูปภาพ การสร้างตารางในเว็บเพจ

1. มาตรฐานการเรียนรู้
          สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ  องค์ประกอบเว็บเพจที่สำคัญ ก็คือ การใส่รูปภาพ และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้การตาราง ซึ่งหลักการใสรูปภาพที่ง่าย ต่อการจัดการรูปแบบของข้อความ นั่นก็คือ การแทรกตารางก่อน และใส่รูปภาพไว้ในตารางอีกทีหนึ่ง การจะนำเสนอ ข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่ดี ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูล (Link) หรือการจัดระบบระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอ

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
           มีทักษะในการใส่รูปภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงข้อมูลในหน้าเว็บเพจได้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้
           1. ใส่รูปภาพในหน้าเว็บเพจตามรูปแบบที่กำหนดได้
           2. สร้างตารางในหน้าเว็บเพจตามรูปแบบที่กำหนดได้
           3. เชื่อมโยงข้อมูลในหน้าเว็บเพจตามรูปแบบที่กำหนดได้

5. สาระการเรียนรู้
          1. การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
          2. การสร้างตาราง
          3. การเชื่อมโยงข้อมูล

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP