ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2537 ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อ.เมือง จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2542 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อ.เมือง จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2545 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อ.เมือง จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2546 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2549 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

           ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
มีครูที่ปรึกษา คือ นายชัยมงคล เทพวงษ์

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP