การนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มาตรฐานการเรียนรู้
           สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ  การเผยแพร่เว็บไซต์ขึ้นสู่ระบบอินเทอร์เน็ต เราจะต้องมีการตรวจสอบสารสนเทศให้ถูกต้องเสียก่อนและปฏิบัติตามมารยาทการใช้อินเทอร์เน็ต จึงจะนำเสนอข้อมูลสารสนเทศนั้นขึ้นสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (การ FTP) โดยใช้โปรแกรม WS_FTP Pro

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       
มีทักษะและเจตคติที่ดีในการนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

4. จุดประสงค์การเรียนรู้
          1. สามารถบอกมารยาทการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องได้
          2 สามารถนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้
          3.ใช้โปรแกรมสำหรับ FTP ได้

5. สาระการเรียนรู้
          1. มารยาทการใช้อินเทอร์เน็ต
          2. การนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3. การโปรแกรมสำหรับ FTP

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP