การสร้างอัลบั้มภาพ

1. มาตรฐานการเรียนรู้
          สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ การสร้างอัลบั้มภาพ

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       
 สามารถนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอัลบั้มภาพได้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้
          1. การสร้างอัลบั้มภาพได้
          2. จัดรูปแบบอัลบั้มภาพได้

5. สาระการเรียนรู้
          การสร้างอัลบั้มภาพ

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP