โปรแกรม Swish2.0

          โปรแกรม Swish2.0 เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เป็นเครื่องมือสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การใส่ภาพนิ่ง และเสียง ใช้งานได้ง่าย

เริ่มต้นการใช้โปรแกรม
          1. เปิดโปรแกรม Start - Programs - Swish2.0
          2. ภาพแสดงรูปร่างหน้าตาของโปรแกรม Swish2.0 ที่เปิด
 
          3.กำหนดการทำงานของโปรแกรม โดยการคลิกที่แถบเมนู Panels และคลิกทำเครื่องหมาย ดังภาพ
          4. หากในระหว่างการทำงานหน้าต่างเครื่องมือเกิดสูญหายไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร ให้แก้ไขโดยการคลิกที่แถบเมนู Panels - Reset to Defaults ดังภาพ
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP