การใส่ภาพ Animation ในเว็บเพจ 1


จากภาพในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
          1.เปิด site ที่จะทำงาน ในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ให้ถูกต้อง
          2.เปิดหน้าเว็บเพจที่จะแทรกภาพ Animation
          3. นำเมาส์มาวางเคอร์เซอร์ตรงตำแหน่งที่จะใส่ภาพ Animation (ภพาหมายเลข 1)
          4. คลิก แทรกตารางในหน้าเว็บเพจ (ภาพหมายเลข 2)
          5. กำหนดค่าของตาราง (ภาพหมายเลข 3)
          6. คลิกปุ่ม OK

          7. กำหนดให้ตารางอยู่กึ่งกลางหน้าเว็บ (คลิกที่กรอบตาราง ภาพที่ 5 และกำหนดค่า Properties เป็น Center ดังภาพที่ 6)
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP