ใบงาน เรื่อง การออกแบบภาพ Animation

คำสั่ง ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้


งานชิ้นที่ 1

ขั้นตอนการสร้าง
          1.เปิดโปรแกรม Swish แล้วเลือก New
          2.กำหนดขนาดของงาน กว้าง x ยาว เท่ากับ 150 x 30 Pixels
          3 เ.ลือก Insert, Text แล้วแก้ข้อความจากคำว่า Text ใน Layout เป็น ชื่อ สกุล ของตนเองl
          4.กำหนด Font เป็นภาษาไทย และ Size ให้เหมาะสม และ Color เป็น สีน้ำเงิน
          5.ใช้ mouse ไป click คำว่า ชื่อ สกุลของนักเรียน ในส่วนของ Outline และใช้ Right click อีกครั้ง
          6. เลือก Effect, 3D spin จากเมนูที่ Pop up ขึ้นมา
          7.โปรแกรมจะแบ่ง Frame ออกเป็น 30 Frames อัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ
          ผลการทดสอบ จะเห็นตัวอักษร ชื่อ สกุลนักเรียน หายไปทีละตัวอักษร
 
 
ตัวอย่างภาพงานชิ้นที่ 1

 
 

งานชิ้นที่ 2

ขั้นตอนการสร้าง
          1.เปิดโปรแกรม Swish แล้วเลือก New
          2.กำหนดขนาดของงาน กว้าง x ยาว เท่ากับ 150 x 30 Pixels
          3.เลือก Insert, Image แล้วเลือกภาพนักเรียน เข้าไป
          4.ใช้ mouse ไป click คำว่าภาพนักเรียน และใช้ Right click อีกครั้ง เลือก Effect, Transform
          5.โปรแกรมจะแบ่ง Frame ออกเป็น 20 Frames อัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ

          ผลการทดสอบ จะเห็นภาพผู้หญิงลดขนาดเท่าขนาดปกติ
 
 
ตัวอย่างภาพงานชิ้นที่ 2

ขนาดภาพ 52 x 70 Pixels โดยประมาณ
 
 

งานชิ้นที่ 3

ขั้นตอนการสร้าง
          1.เปิดโปรแกรม Swish แล้วเลือก New
          2.กำหนดขนาดของงาน กว้าง x ยาว เท่ากับ 150 x 30 Pixels
          3.เลือก Insert, Image ภาพเข้าไป
          4.ปรับขนาดภาพให้เท่ากับขนาดของ scene โดยไม่สนใจความสวยงาม
          5.Insert text และเพิ่ม effect เข้าไป 2 effects
          6.วาดวงกลม Ellipse และเพิ่ม effect เพื่อให้เลื่อนจากด้านซ้ายเข้ามา

          ผลการทดสอบ จะเห็น Object หลายส่วนทำงานร่วมกัน
          ตัวอย่าง Timeline ของงานชิ้นนี้
 
 
ตัวอย่างภาพงานชิ้นที่ 3

 
 

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP