เมนูกราฟิกแบบ Rollover Image

1. มาตรฐานการเรียนรู้
          สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ เมนูกราฟิกแบบ Rollover Image

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
            มีทักษะในการทำเมนูกราฟิกแบบ Rollover Image ได้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้
             1. ออกแบบภาพกราฟิกแบบ Rolover Image ได้
             2. ทำเชื่อมโยงข้อมูลจากภาพกราฟิกได้

5. สาระการเรียนรู้
           การออกแบบเมนูกราฟิกแบบ Rolover Image

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP