โครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

1. มาตรฐานการเรียนรู้
           สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ โครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
           จัดทำโครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้
         1. เขียนเค้าโครงโครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้
         2. นำเสนอเค้าโครงโครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้
         3. สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตามจินตนาการได้
         4. นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

5. สาระการเรียนรู้
          โครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

   
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP