แบบประเมินผลโครงงาน

          แบบประเมินผล โครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ประกอบด้วย

          1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
          2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม
          3. แบบประเมินชิ้นงาน
          4. แบบประเมินผลการทำงานรายกลุ่มของเพื่อนกลุ่มอื่น
          5 .แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
   
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP