ใบงาน เรื่อง โครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

คำสั่ง นักเรียนปฏิบัติดังนี้

งานชิ้นที่ 1

          1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน
          2. กำหนดชื่อเรื่องและจุดประสงค์การทำโครงงานและรายละเอียด ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
                    คลิกเปิดอ่านแบบฟอร์มที่ 1>>>
หรือดาวน์โหลดในเว็บไซต์ที่ http://chaiwbi.com/0drem/download/pro11.zip
          3. แต่ละกลุ่มนำเสนอเค้าโครงของโครงงานโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

 งานชิ้นที่ 2
          1. เมื่อครูผู้สอนอนุมัติให้นักเรียนทำโครงงานฯ แล้ว
          2. ให้นักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงของโครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ที่ http://chaiwbi.com/0drem/download/priject.zip
หรือ  คลิกเปิดอ่านแบบฟอร์มที่ 2 >>>
          3. ส่งเค้าโครงของโครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ฉบับเต็ม) ดังนี้
                  3.1 ส่งเป็นเอกสาร จำนวน 1 ชุด ที่ครูผู้สอน
                  3.2 ส่งเป็นเอกสารไฟล์ *.doc ที่บอร์ดส่งงาน ในเว็บไซต์ที่                           http://chaiwbi.com/0drem/chaiwbi.html

 งานชิ้นที่ 3
          1. แต่ละกลุ่มดำเนินการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องที่ทำโครงงาน
          2. นำข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง
          3. ออกแบบผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Folw Chart)
          4. ออกแบบภาพแบนเนอร์และกราฟิกอื่นๆ
          5. ดำเนินการสร้างไซต์ตามโครงสร้างผังเว็บไซต์
          ุ6. ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และตรวจสอบความถูกต้องตามที่ออกแบบไว้

การส่งผลงานเว็บไซต์
          แต่ละกลุ่มมาข้อใช้ UserName และ Password ที่ครู
          FTP เว็บไซต์กของกลุ่มขึ้นสู่เครื่อง www ของโรงเรียน เพื่อทดลองใช้บนเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต

งานชิ้นที่ 4
          1. ทำรายงานการทำโครงการ 5 บท
          2. ส่งโครงร่างเอกสารให้ครูตรวจสอบ
          3. ส่งรายงานโครงงานฯ 5 บท
          4. การนำเสนอโครงงาน พร้อมประเมินผลต่อไป

 
   
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP