ราคาซื้อขาย

            ปากะตักสด มี 2 ชนิด คือ ชนิดดำ และชนิดขาว ราคาซื้อชนิดขาวจะแพงกว่าชนิดดำ ปลากะตักเมื่อทำแห้งแล้ว ราคาขายจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้อยู่ที่การทำการตกแต่งและชนิด เช่น ชนิดขาว ราคา 55 60 บาทต่อกิโลกรัม ผู้ซื้อหรือลูกค้ามาจาก อำเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และพ่อค้าในตลาดต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานี ถ้าผู้บริโภคหาซ้อในท้องตลาด ราคา 100 140 บาท

            ค่าแรงงานคนงานทำปลากะตักแห้ง นายจ้างกำหนดเป็นค่าแรงงาน บางแห่งให้เป็นรายวัน บางแห่งให้เป็นบาท/กิโลกรัม หมายความว่า นำปลาสด ๆ มาล้าง ต้ม นำปลาไปตากให้แห้ง มาส่งเป็นกิโลกรัม ๆ ละ 1 บาท ผู้ใดทำได้มากก็จะได้ค่าจ้างถึงวันละ 250 บาทก็มี การทำปลากะตักแห้งจึงทำกันในหน้าแล้งแดดจัด ปลาที่ได้จะมีรสและกลิ่นน่ารับประทาน จังหวัดปัตตานีนำปลากะตักมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้จังหวัดเป็นจำนวนมาก

BACK

SITEMAP