หลักการและเหตุผล

                                                       
ของใช้พื้นบ้านไทยในอดีตเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตในสังคมระดับท้องถิ่น
จวบจนกระทั่งระดับประเทศชาติได้เป็นอย่างดี นอกจากจะแสดงเอกลักษณ์สำคัญแล้ว ยังบ่งความชี้
ความริเริ่มสร้างสรรค์ของคนไทยในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ไว้เป็นมรดกของมนุษยชาติในท้องถิ่น
นั้นๆแม้ว่าของใช้พื้นบ้านที่สืบเนื่องกันมาหลายชั่วอายุขัยมีการปรบปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์แต่ล่ะสมัยก็ตาม หากไม่มีการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ด้วยรูปการจัดแสดงทางวัตถุเช่น
การจัดนิทรรศการหรือการรวบรวมสิ่งของที่มีค่า เช่น พิพิธภัณฑ์แนวทางหนึ่งซึ่งทำได้โดยเผยแพร่คือ
การเรียบเรียงข้อมูลทางวัฒนธรรมแล้วจัดพิมพ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร


 

จุดประสงค์

                   เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ บริการนักเรียน นิสิต นักศึกษาประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับของใช้พื้นบ้านไทย ที่สูญหายไปแล้วและกำลังจะสูญ
หาย โดยเน้นตระหนักถึงการสืบทอด บริรักษณ์เอกลักษณของชาติให้มั่นคงสืบไป


       

 

SITEMAP