สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเทียว

เขากบ
เป็นภูเขาสูงอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลเมืองนครสวรรค์  บนยอดเขากบ เป็นที่ตั้ง วัดวรนาถบรรพต  โดยมีบันไดเดินขึ้นไปสู่ยอดเขากบทั้งหมด  473  ขั้น  และมีทางลาดยางเอาไว้สำหรับรถยนต์ขึ้น  โดยมีควมกว้างประมาณ  3  เมตร  วัดวรนาถบรรพต  หรือวัดกบ  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือส่วนที่อยู่บนเขากบ  และส่วนที่อยู่ด้านล่ง  วัดนี้เป็นวัดเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีหลักฐาน ปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย  2  หลัก  คือหลักที่  กล่าวถึงพระเจ้าลิไท กษัตริย์สุโขทัยองค์ที่ 5  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำพระพุธบาทจำลอง
จากลังกา  ซึ่งส่งมาให้เป็นบรรณาการ  และได้นำไปประดิษฐานไว้บนยอด
เขากบ  ดังปรากฏในปัจจุบัน  ในสมมัยก่อนเรียกว่าปากพระบางหลักที่  2
  กล่าวถึงประวัติการสร้างเขากบว่า  เมื่อปีพุธศักราช  1962  พระยารามเชื้อ

พระวงคศ์แห่งสุโขทัยได้สิ้นพระชนม์  ณ  สถานที่แห่งนี้ พระยาบาลเมือง
ผู้พี่จึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นเเพื่ออุทิศส่วกุศลให้แก่พระยารามวัดวรนาถบรรพต
ทั้ง  2  แห่ง  จึงมีโบราณวัตถุในสมัยเก่าแก่อยู่มากมาย  เช่น  พระบรมธาตุ
เจดีย์บนเขากบ  พระพุทธไสยาสน์อยู่ที่วัดข้างล่าง  เจดีย์เก่าทรงระฆัง หลวง
พ่อนาคพระพุธรูปปางนาคปรก  พระพุทธชินวรมงคลบรรพต  พระประธาน
ในพระอุโบสถตลอดจนรูปหล่อของหลวงพ่อทองหรือหลวงปู่ทอง  เจ้าอาวาส
องค์แรกของวัดวรนาถ บรรพต  เป็นต้น  วัดวรนาถบรรพต  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่
ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  บริเวณใกล้กับเชิงเขากบ  สามารถมองเห็นวัดวรนาถบรรพตส่วนที่อยู่บนเขาได้อย่างชัดเจน  โดยเฉพาะ
พระพุทธชัยมงคลที่ประดิษฐานอยู่ตอนกลางของภูเขา  ซึ่งเด่นเป็นศรีสง่า
แก่เมืองนครสวรรค์ในปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้น  หากมีโอกาสได้เดินทางไปเมือง
นครสวรรค์  ก็อย่าลืมขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทจำลอง  และพระเจดีย์พระ
บรมธาตุที่มีมาแต่ดบราณด้วย  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง  วัดวรนาถบรรพต
บนยอดเขากบมีโบราณวัตถุที่สำคัญ  เช่น  พระพุทธบาทจำลอง  เจดีย์บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งกล่าวกัน

  


ประวัติจังหวัด
นครสวรรค์


สถานที่สำคัญและ
สถานที่ท่องเทียว


-
สวนอุทยานสวรรค์
-
เขากบ
-บึงบอระเพ็ด
-อุทยานนกน้ำ
- เขาหน่อ-เขาแก้ว
-ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
-เขาถ้ำบ่อยา 
-ทุ่งหินเทิน 
-วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
-วัดจอมคีรีนาคพรต
-เมืองโบราณจันเสน

ประเพณีและ
วัฒนธรรม


คณะผู้จัดทำ

กลับหน้าแรก


SITEMAP