ประเพณีและวัฒนธรรม

การรำกลองยาว

เป็นศิลปการแสดงพื้นบ้านของชาวอำเภอพยุหะคีรีด้วยท่ารำที่หลากหลายสวยงาม  การต่อกลองขึ้นไปร่ายรำและท่วงทำนองการตีกลองยาวและฆ้องที่สนุกสนานเร้าใจ  ทำให้การรำกลองยาวของจังหวัดมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วไป

  

  ในปัจจุบันสถาบันราชภัฏนครสวรรค์และทางโรงเรียนโพฒิสารศึกษาได้ฝึกท่ารำให้แก
่นักเรียนและนักศึกษา  เพื่อเป็นการอนุรักษืศิลปพื้นบ้านที่ดีงามของอำเภอพยุหะ
คีรีนี้ให้คงอยู่ต่อไปซึ่งการรำกลองยาวของจังหวัดนครสวรรค์นี้เคยได้รับเกียรติให้ไป
แสดงในงานระดับชาติหลายครั้ง

  


ประวัติจังหวัด
นครสวรรค์


สถานที่สำคัญและ
สถานที่ท่องเทียว


ประเพณีและ
วัฒนธรรม


-แห่มังกร
-แข่งเรือยาววัดเกาะหงษ์
-สงกรานต์บ้านเขาทอง
-การรำกลองยาว
-การเต้นกำรำเคียว
-การรำเปิงมาง

คณะผู้จัดทำ

กลับหน้าแรก

SITEMAP