ประเพณีและวัฒนธรรม

การรำเปิงมาง

เป็นศิลปการรำที่ดัดแปลงมาจาก  การรำผีมอญของชาวมอญที่  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  จะพบได้ที่อ.ลาดยาว  ผู้รำจะมีทั้งชายและหญิงจับกันเป็นคู่ ๆ แต่งกายด้วยชุดของชาวมอญที่มีสีสรรสดใสสวยงาม  จังหวะดนตรีและท่ารำค่อนข้างเร็วและสนุกเร้าใใจ  มีเครื่องดนตรีเปิงมางคอกเป็นเสียง
หลัก  ชื่อของการรำนี้จึงเรียกตามเครื่องดนตรีที่ใช้เล่น  


ประวัติจังหวัด
นครสวรรค์


สถานที่สำคัญและ
สถานที่ท่องเทียว


ประเพณีและ
วัฒนธรรม


-แห่มังกร
-แข่งเรือยาววัดเกาะหงษ์
-สงกรานต์บ้านเขาทอง
-การรำกลองยาว
-การเต้นกำรำเคียว
-การรำเปิงมาง

คณะผู้จัดทำ

กลับหน้าแรก

SITEMAP