คณะผู้จัดทำ


  

1.นายนเรศ         ศุระศรางค์  เลขที่ 4
2.นายปุณรัตน์     จันแรง       เลขที่ 6 
3.นายสุทธินันท์     คงเมือง    เลขที่ 7
4.นายจึรวัช         รุ่งกลิ่น      เลขที่ 11
 5.นายธนพันธ์     น้อยสอน    เลขที่ 15  


 
  


ประวัตจังหวัด
นครสวรรค์


สถานที่สำคัญและ
สถานที่ท่องเทียว


-สวนอุทยานสวรรค์
-เขากบ
-บึงบอระเพ็ด
-อุทยานนกน้ำ
- เขาหน่อ-เขาแก้ว
-ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
-เขาถ้ำบ่อยา 
-ทุ่งหินเทิน 
-วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
-วัดจอมคีรีนาคพรต
-เมืองโบราณจันเสน

ประเพณีและ
วัฒนธรรม


-แห่มังกร
-แข่งเรือยาววัดเกาะหงษ์
-สงกรานต์บ้านเขาทอง
-การรำกลองยาว
-การเต้นกำรำเคียว
-การรำเปิงมาง

กลับหน้าแรก

SITEMAP