ต้นมะดัน


ชื่อทางพฤกษศาสตร์  :  Garcinia  Schomburkiana
วงศ์  :  GUTTIFERAE
ชื่อที่เรียก  :  ทั่วๆ  ไปเรียก  มะดัน  บางแห่งเรียก  ส้มไม่รู้ถอย
ลักษณะ  :  ต้นมะดัน  เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง  ใบหนาแข็ง  สีเขียวแก่
                   เมื่อหักออกจะมีเสียงดัง  ต้นเตี้ยแจ้  ใบมีรสเปรี้ยวคล้ายใบชะอม  มีดอกเล็กๆ
                   หนาแข็ง  สีม่วงอ่อนๆ  หรือสีเขียวแดงเรื่อยๆ  มีลูกกลมและยาวประมาณ
                   1-2  นิ้ว  มีรสเปรี้ยวจัดมาก  บางต้นที่กิ่งก้านเล็กไม่มีใบก็จะไปรวมกันอยู่เป็น
                   กระจุก  ทำให้มีลักษณะคล้ายรังนกจึงเรียกไม้นี้ว่า  รกมะดัน  ใช้ปรุงยา
ประโยชน์  :  ผล  ใช้ปรุงเป็นอาหารต่างๆ  รับประทานเป็นกับข้าว  เป็นอาหารส้มพวกเปรี้ยวๆ
                     ใช้เป็นอาหารและ เป็นทั้งยา  ขายเป็นสิ้นค้าได้
การเจริญเติบโต  :  มีปลูกกันตามบ้านเรือน  เรือกสวนทั่วๆ  ไป  มีทุกภาคของประเทศไทย
                              มีขึ้นตามป่าโปร่งที่ลุ่มดอน  การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด  หรือตอนก็ได้
สรรพคุณ  :  ใบ,  ลูก, รก  ปรุงเป็นยาฟอกเสมหะ  เช่นเอามาดองเปรี้ยวเค็ม  เป็นยาขับฟอกเสมหะ
                     แก้ประจำเดือนพิการ  แก้ไอ  ปรุงเป็นยาต้มรับประทานแก้ระษัย  เป็นยาระบายอ่อนๆ
                     ในลำคอ  กัดเสมหะ  แก้น้ำลายเหนียวเป็นเมือกในคอ
SITEMAP