ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติงามตา งามล้ำค่านครพิงค์
 
  ประวัติจังหวัดเชียงใหม  
  แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  
  แหล่งชิมริมทาง  
  ติดไม้ติดมือ  
  การเดินทาง  
  ที่พัก  
  คณะผู้จัดทำ  
อาจารย์ที่ปรึกษา

สมาชิกกลุ่มที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ. เมือง จ. นครสวรรค์
webmaster:[email protected]

SITEMAP