ความสำคัญของสมุนไพร
 
ความสำคัญของสมุนไพร

ในสมัยโบราณนั้นความเจริญในด้านต่างๆ นั้นมีอยู่ไม่มากนักทุกสิ่งทุกอย่าง
จะต้องอาศัยธรรมชา ติโดยตลอดเมื่อมีการเจ็บป่วยก็จะต้องอาศัยธรรมชาติกับ
ความเชื่อของภูตผีปีศาจและความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์เอามาเกี่ยวข้องด้วย
เพื่อให้เกิดความขลังและเกิดความเชื่อในการที่จะนำเอาสิ่งลึกลับซับซอนนำมา
บำบัดรักษาและให้ผู้ป่วยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจิตใจดีขึ้นที่มองเห็นมีอะไรมา
ช่วยเหลือตน จากเบื้อง บนเบื้องสูง เทวดา ฟ้าดิน ทำให้เกิดความศรัทธาจนกระ
ทั่งอาการเจ็บป่วยทรมานหายไปได้ในทีสุดบางทีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้นเนื่อง
จากอาการไข้ อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอันเป็นเพราะภูผีมาสิงอยู่ในร่างของผู้ป่วย
นั้น จะต้องมีการรดน้ำมนต์หรือพ่นยา หรือมีการเอาหวายอาคมมาเฆี่ยนตีเพื่อขับ
ไล่ภูตผีปีศาจก็มีอยู่เช่น ตามชนบททั่วไป

 
 
สังเกตจากสัตว์ป่วยที่รักษาตนเอง

มนุษย์เรามีการสังเกตว่า เวลาที่สัตว์เกิดอาการเจ็บป่วยมันจะหา พืชสมุนไพรมากิน
ตามสัญชาตญาณของมันบางที่อาจเห็นว่าสัตว์ที่ไม่สบายมันจะไปกินต้นหญ้าบางชนิด
เคี้ยวกินแล้วก็คายออกมาจะมีต้นหญ้าหรือใบออกมาปนกับน้ำลาย อาการเช่นนี้คือ การกินเข้าไปเพื่อให้เกิดอาการอาเจียนออกมาเพื่อให้อาการเจ็บไข้หายหรือทุเลา
ลงไป มนุษย์เราจึงอาการเจ็บไข้ได้มีความคิดที่จะนำเอาพืชมาใช้เป็นยารักษา ป่วย
 

สมาชิกกลุ่มที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนวมินทราชูทิศ มัชณิม อ. เมือง จ. นครสวรรค

 

SITEMAP