ปราจีนบุรี
สระแก้ว
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
 

 

 

 

 

 

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกมีเนื้อที่ทั้งหมด 34,380.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 6.83 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ เป็นภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดของไทย ประกอบด้วยพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว ภาคนี้มีเขตติดต่อกับอ่าวไทย จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลย
ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นลักษณะชายฝั่ง ประกอบด้วย เกาะ อ่าว แหลม
เกาะที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลตะวันออกมีมากมายหลายเกาะ ทั้งเกาะเล็กและเกาะใหญ่ เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะสีชัง เป็นที่ตั้งของกิ่งอำเภอเกาะสีชัง เกาะล้าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก เกาะครามใหญ่ เป็นเกาะใหญ่ของจังหวัดชลบุรี เกาะหมาก เกาะกูด เกาะแสมสาร และเกาะเสม็ด ส่วนเกาะช้างในจังหวัดตราด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไทย รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะสมุยในภาคใต้
อ่าวที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลของภาคตะวันออก ได้แก่ อ่าวพัทยา อยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นอ่าวที่มีทิวทัศน์และหาดทรายสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก อ่าวางแสน เป็นอ่าวที่มีหาดทรายสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
แหลมที่สำคัญที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ได้แก่ แหลมสิงห์ อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 
 

 


 

 
     
     
     
          

....## สมาชิกกลุ่มที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ##....
....## โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ##....
 
SITEMAP