ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี

" น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร "

ประวัติ

จันทบุรี หรือ เมืองจันทร์ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๒๔๕ กิโลเมตร เป็นเมืองชายทะเล ภาคตะวันออก อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ของไทย อยู่หลายสมัย หลายตอน ทั้งสมัยก่อนกรุงธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ มีสิ่งก่อสร้าง หลงเหลืออยู่ พอเป็นหลักฐาน ปรากฏอยู่หลายแห่ง เมืองจันทร์ เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ สภาพดินฟ้าอากาศ เหมาะแก่การปลูกผลไม้ เช่นเงาะ ทุเรียน มังคุด ลางสาด และพืชผล ทางการเกษตรอื่นๆ เช่นพริกไทย บริเวณชายฝั่งทะเล ทำการประมง และผลิตภัณฑ์ อาหารทะเล นอกจากนี้ จันทบุรี ยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ด้านอัญมณี และมีแหล่งท่องเที่ยว หลายหลาก ทั้งภูเขา ทะเล น้ำตก และโบราณสถานต่างๆ

อาณาเขต

จันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ กับ ๓ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว กิ่งอำเภอแก่งหางแมว กิ่งอำเภอนายายอาม และกิ่งอำเภอเขาคิชกูฏ

 
     
     
     

....## สมาชิกกลุ่มที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ##....
....## โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค##....
 
SITEMAP