ดวงตราและธงประจำจังหวัด

 

ภาพผืนนาที่ขนาบข้างด้วยต้นตาลโตนด เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูร์ของแผ่นดินเมืองเพชรบุรี ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษครกรรม คือการทำนาเป็นอาชีพหลัก และทำตาลโตนดเป็นอาชีพรอง

ต้นตาลโตนด นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาวเมืองเพชร ที่นิยมนำน้ำตาลโตนดไปประกอบทำขนมหวาน จนเป็นที่เลื่องลือในความหวานอร่อย
สถานที่ปรากฏในดวงตราก็คือ พระราชวังพระนครคีรี หรือ "เขาวัง" ที่รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนยอดเขาสมณะหรือเขามหาสวรรค์ เพื่อใช้แปรพระราชฐานประทับแรม ณ จังหวัดเพชรบุรี

1. ตราประจำจังหวัด ประกอบด้วย เขาวัง ผืนนา และต้นตาลโตนด
เขาหวัง หมายถึง เขาที่ตั้งของพระนครคีรี ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงสร้าง และพระเจเดีย์ธาตุจอมเพชรนับเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง
ผืนนา หมายถึง เมืองเกษตรกรรมและความอุดมสมบูรณ์
ต้นตาลโตนด หมายถึง ต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัด

2. สีประจำจังหวัด ได้แก่ สีเหลือง และสีน้ำเงิน
รูปแแบของ ธงประจำจังหวัด

3. คำขวัญประจำจังหวัด คือ "เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม"

 

หน้าหลัก

 


กลุ่มที่ 9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP