หน้าแรก / แสตมป์ดวงแรกของโลก / ชื่อประเทศแปลก ๆ / ประวัติไปรษณีย์ไทย / ฤชากรพระรูป ร.5 / ดวงแรกของไทย /
แสตมป์ปกิณกะ / คณะผู้จัดทำ / อาจารย์ที่ปรึกษา

แสตมป์ดวงแรกของโลก

 


แต่ก่อนการส่งจดหมายไปมาถึงกัน ยังไม่มีระบบฝากส่งที่ดีเช่นในปัจจุบัน ประเทศอังกฤษได้นำเอาแบบอย่างของการไปรษณีย์ฝรั่งเศสมาดำเนินการและประยุกต์ใช้ แต่ปรากฏว่าไม่ประสบผลดีเท่าที่ควรและขาดทุน เนื่องจากในระยะเริ่มต้นนั้น ผู้ส่งจดหมายไม่ต้องเสียค่าฝากส่ง บุรุษไปรษณีย์จะนำจดหมายไปส่งให้กับผู้รับและเรียกเก็บเงินจากผู้รับ จึงมีผู้หลีกเลี่ยงไม่ยอมจ่ายเงินค่ารับจดหมายเป็นจำนวนมาก
ปี พ. ศ. 2379 นายโรว์แลนด์ ฮิลล์ชาวอังกฤษได้เสนอวิธีคิดค่าธรรมเนียมในการฝากส่ง โดยให้ถือน้ำหนักเป็นเกณฑ์ และกำหนดให้มีน้ำหนักเป็นมาตรฐานต่อจดหมาย 1 ฉบับ ต่อ 1 เพนนี นอกจากนี้ได้เสนอให้มีการจัดพิมพ์ตราไปรษณียากร หรือแสตมป์สำหรับให้ผู้ใช้บริการซื้อไว้เพื่อปิดผนึกบนห่อซองของจดหมาย ณ บริเวณมุมบนด้านขวามือ เพื่อแสดงให้ทราบว่าจดหมายฉบับนั้นชำระค่าธรรมเนียมแล้ว

ข้อเสนอของนายโรว์แลนด์ ฮิลล์ ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลอังกฤษ ประเทศอังกฤษจึงเป็นประเทศแรกที่ได้ปฏิรูปปการไปรษณีย์เสียใหม่ โดยให้ผู้ฝากส่งเป็นผู้ชำระค่าจดหมายล่วงหน้า และแสตมป์ดวงแรกของโลกก็ได้อุบัติขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ. ศ. 2383 สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย กษัตริย์อังกฤษในสมัยนั้น นักสะสมเรียกกันทั่วไปว่าชุด " เพนนีแบล็ค"แสตมป์ชุดแรกของโลกมีข้อสังเกตได้ว่าแตกต่างจากแสตมป์ชุดอื่น ๆ 3 ประการ คือไม่มีชื่อประเทศ ไม่มีกาวด้านหลัง และไม่มีฟันแสตมป์ ด้วยจำนวนดวงในแผ่นมีทั้งสิ้น 240 ดวงเมื่อจะใช้ต้องใช้กรรไกรตัดออกมา ทำให้แสตมป์มีขอบเรียบทั้ง 4 ด้าน
สำหรับนายโรว์ ฮิลล์ ผู้ทำคุณความดีแก่การไปรษณีย์อังกฤษอย่างเอนกอนันต์ภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล็าฯ แต่งตั้งนายโรว์แลนด์ ฮิลล์ ให้เป็นขุนนางชั้นบาธ ตำแหน่ง เซอร์ โรว์แลนด์ ฮิลล์

 

กลุ่มที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 
SITEMAP