หน้าแรก / แสตมป์ดวงแรกของโลก / ชื่อประเทศแปลก ๆ / ประวัติไปรษณีย์ไทย / ฤชากรพระรูป ร.5 / ดวงแรกของไทย /
แสตมป์ปกิณกะ / คณะผู้จัดทำ / อาจารย์ที่ปรึกษา

ดวงแรกของไทย

…..ประมาณปี พ. ศ. 2423 เจ้าหมื่นเสมอใจราช ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลรัชกาลที่ 5 ให้ทรงจัดตั้งไปรษยย์ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชการและราษฎรซึ่งต้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงส่งเจ้าหมื่นเสมอใจราชไปดูงานด้านไปรษณีย์ที่ประเทศจีนและสิงคโปร์ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังศรีสว่างวงศ์ ผู้ทรงมีประสบการณ์ด้านไปรษณีย์ เตรียมการจัดการตั้งกิจการไปรษณีย์ตามอย่างในต่างประเทศ
…..การตระเตรียมการเพื่อก่อตั้งกิจการไปรษณีย์ได้เตรียมการล่วงหน้าถึง 2 ปี สำหรับงานภายในได้มีการร่างประกาศเรื่องการไปรษณีย์และข้อบังขับต่างๆ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม จัดทำตราไปรษณียากรหรือแสตมป์ไว้ใช้งานจัดเตรียมสถานที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โดยกำหนดให้ตึกใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเหนือปากคลองโอ่งอ่างเป็นที่ทำการของกรมไปรษณีย์ เรียกว่า "ไปรษณียาคาร" หรือสะกดตามอักษรในสมัยรัชกาลที่ 5 ว่า "ไปรสะนียะคาร" เมื่อเวลาลุล่วงถึงวันเสาร์ขึ้น 1 ค่ำ เดือนเก้า ปีมะแม เบญจศก จุลศักราช 1245 ตรงกับวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปณากิจการไปรษณีย์นับเป็นครั้งแรกในบ้านเมืองเราที่ราษฎรสามารถส่งข่าวสารได้อย่างมีระบบและสะดวกสบาย
…..แสตมป์ชุดโสฬศ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักต์เบื้องซ้ายภายในวงกรอบรูปไข่ ตัวหนังสือและตัวเลขใช้เลขไทยล้วน ด้านหลังไม่มีกาวและลายน้ำ

 
 
     
     


กลุ่มที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 
SITEMAP