ภูมิศาสตร์กายภาพเป็นความรู้เรื่องสภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ แวดล้อม ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ
ความหมายและขอบข่ายของภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์กายภาพ หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ที่อยู่รอยตัวมนุษย์ ทั้งส่วนที่เป็นธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค
 
 
 
SITEMAP