ภูมิศาสตร์กายภาพเป็นความรู้เรื่องสภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ แวดล้อม ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ
   


.........ภาคเหนือมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำคลองหลายสายสำคัญๆ ในภาคกลาง แควใหญ่น้อยในภาคเหนือทำให้เกิดที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ราษฎรส่วนใหญ่จึงรวมตัวกันอยู่ในเขตนี้ โดยการประกอบอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และทำเหมืองแร่ นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติ ยังเอื้ออำนวยให้เกิดอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมาช้านาน

ลักษณะทางกายภาพ
.........ภาคเหนือมีพื้นที่ 93,690.85 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 18.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่

 • เชียงราย
 • เชียงใหม่
 • แม่ฮ่องสอน
 • ลำปาง
 • ลำพูน
 • แพร่
 • อุตรดิตถ์
 • น่าน และ
 • พะเยา

เป็นภาคที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของแระเทศรองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ตั้งสัมพันธ์

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับพม่า และลาว
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับลาว โดยมีเทือกเขาหลวงพระบาง และเพชรบูรณ์บางส่วนเป็นแนวพรมแดน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับพม่า โดยมีแม่น้ำเมย และส่วนหนึ่งของแม่น้ำสาละวิน (แม่น้ำคง) เป็นแนวแบ่งพรมแดน

ลักษณะภูมิประเทศ
......... ภาคเหนือเป็นภาคที่ได้ชื่อว่ามีภูมิประเทศเป็นภูเขามากกว่าภาคใดๆ เทือกเขาและภูเขาของภาคนี้ส่วนใหญ่ จะทอดตัวเป็นแนวเหนือ-ใต้ โดยมีที่ราบหุบเขาแคบๆ ขนานกันไป
......... ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ แบ่งออกได้ 2 เขต ดังนี้

 • เขตภูเขา ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขตภูเขา ได้แก่ บริเวณที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของภาคเหนือ
 • เขตแอ่งที่ราบ นอกจากภาคเหนือจะประกอบด้วยภูเขา ที่ราบหุบเขาแล้ว ยังมีที่ราบระหว่างภูเขา แอ่งหรือที่ราบต่ำกว้างขวาง ล้อมรอบด้วยภูเขา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดินตะกอนที่สมบูรณ์ และส่วนมากเป็นแอ่งที่ราบระหว่างเทือกเขาผีปันน้ำ

ลักษณะภูมิอากาศ
......... ภาคเหนือ จะอยู่ในเขตร้อนที่มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับ ภูมิอากาศทางตอนใต้ ของเขตอบอุ่นของประเทศที่มี 4 ฤดู
......... ภาคเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 28.8 องศาเซลเซียส

หน้าแรก

SITEMAP