พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นำประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่ทุก ๆ ด้าน โดยมีการปฏิรูปประเทศอย่างกว้างขวางทั้งทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และอื่น ๆ   ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ บ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้า และ รอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตก แม้ว่าจะต้องสูญเสียดินแดนประเทศราชบางส่วนไปบ้าง แต่ก็เป็นเพียงชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้


          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชชน์ต่อราษฎรและประเทศชาติอย่างมหาศาล ดังนั้นในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ ๔๐ ปี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๑ ราษฎรไทยจึงพร้อมใจกันบริจาคเงินสร้างพระบรมรูปทรงม้า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชสมัญญานามว่า "พระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของทวยราษฎร์

 
++ Website เพิ่มเติม
++  ตามรอยพระบาท ร.5
++  พระราชนิพนธ์
++  พระราชประวัติรัชกาลที่ 5
++ The Siamese Royalty
++  เครื่องราช พระราชกรณียกิจ
++  พระราชธรรมของรัชกาลที่ 5
++  ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์
++  พระราชวังต่าง ๆ
++ พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยเว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800 X 600 Text Size Medium
โครงการประกวดเว็บไซต์เทิดพระเกียรติในหัวข้อ "พ่อหลวงปิยมหาราช" ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์

SITEMAP