-  พระราชสมภพ และ การศึกษา
        -  เสด็จขึ้นครองราชย์
    
        -  พิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒

        -  สวรรคต

เสด็จขึ้นครองราชย์

          เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยเชื้อไข้มาลาเรีย บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ แต่ทรงให้พระบรมวงศาสนุวงศ์และเสนาบดีผู้ใหญ่พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง "ความมั่นคงเรียบร้อยของพระราชอาณาจักร" เป็นสำคัญ ที่ประชุมของพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางผู้ใหญ่ และมีพระสงฆ์เป็นสักขีพยาน โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขุนนางอาวุโสและมีอำนาจมากที่สุดเป็นประธานที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิจประชานาถ ขณะที่พระองค์ยังทรงประชวรด้วยไข้มาลาเรียเช่นกันในวันเดียวกันนั้นเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑ ทรงพระนามตามจารึกพระสุพรรณบัฏว่า

" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษรัตนราช รวิวงศ วรุตมพงศบริพัตร วรขัติยราชนิหโรดม จาตุรันบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศอุภโตสุชาติ สังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ธัญญลักษณวิจิตรโสภา คยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดม บรมสุขุมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิสมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูรมูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎล เศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชมภิเษกาภิลิต สรรพทศทิศวิชิตชัย สกลมไหสวริย มหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทร มหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวศัย พุทธาทิไตรรัตน สรณารักษ์อดุลยศักดิอรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินท ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว* "


(หมายเหตุ : * ในรัชกาลที่ ๕ นี้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒ ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ และ พ.ศ. ๒๔๑๖ ซึ่งในการพระบรมราชาภิเษกครั้งหลังได้มีการเปลี่ยนคำลงท้าย จากพระจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

          เนื่องจากขณะที่เสด็จขึ้นครองราชย์นั้นทรงมีพระชนมายุได้เพียง ๑๕ พรรษา ที่ประชุมจึงเห็นควรให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพรระองค์ไปก่อนจนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการฝึกฝนในการเป็นพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีพร้อมกันกับการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ควบคู่กันไปเพื่อที่จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์พร้อมต่อไป

 
++ Website เพิ่มเติม
++  ตามรอยพระบาท ร.5
++  พระราชนิพนธ์
++  พระราชประวัติรัชกาลที่ 5
++ The Siamese Royalty
++  เครื่องราช พระราชกรณียกิจ
++  พระราชธรรมของรัชกาลที่ 5
++  ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์
++  พระราชวังต่าง ๆ
++ พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยเว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800 X 600 Text Size Medium
โครงการประกวดเว็บไซต์เทิดพระเกียรติในหัวข้อ "พ่อหลวงปิยมหาราช" ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์

SITEMAP