พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๑๑ พฤศจิกายน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก
พ.ศ. ๒๔๑๓ - เสด็จประพาสต่างประเทศครั้งแรก โดยเสด็จสิงคโปร์ ปัตตาเวีย และสมารัง
พ.ศ. ๒๔๑๔ - เสด็จประพาสต่างประเทศครั้งที่ ๒ โดยเสด็จไป อินเดีย และแวะสิงคโปร์ ปีนัง ย่างกุ้ง
พ.ศ. ๒๔๑๖ - ทรงผนวช
  - ๑๖ พฤศจิกายน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ ทรงปกครองประเทศด้วยพระองค์เอง
-  เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) พ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินทรงแต่งตั้งเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๔๑๗ - เดือนพฤษภาคม ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และสภาที่ปรึกษาในพระองค์
  - เดือนสิงหาคม ออก "พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท"
- เดือนธันวาคม เกิดวิกฤตการณ์วังหน้า ทำให้การปฏิรูปประเทศระยะแรกหยุดชะงัก
พ.ศ. ๒๔๒๕ - สมเด็จเจ้าพระยาบรมศรีสุริยวงศ์ถึงแก่พิราลัย
พ.ศ. ๒๔๒๗ - เจ้านายและข้าราชการ ๑๑ นายร่วมกันทำคำกราบทูลให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  เป็นแบบพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๔๒๘ - กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ทิวงคต
พ.ศ. ๒๔๒๙ - สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ถือเป็นองค์แรกของไทย
 
พ.ศ. ๒๔๓๑ - ทรงเริ่มทดลองปฏิรูปการปกครอง แบ่งงานการปกครองออกเป็น ๑๒ กรม
  - ทรงตั้งเสนาบดีสภา
พ.ศ. ๒๔๓๕ - ทรงแบ่งงานการปกครองออกเป็น ๑๒ กระทรวง
พ.ศ. ๒๔๓๖ - วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
พ.ศ. ๒๔๓๗ - แบ่งหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกลาโหมใหม่ เป็นกระทรวงมหาดไทยดูแล
  ด้านพลเรือนทั่วประเทศกระทรวงกลาโหมดูแลด้านการทหารทั่วประเทศ
- จัดการปกครองหัวเมืองเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๐ - เสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๔๕ - จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาใหม่ แบ่งการศึกษาออกเป็น ๔ ระดับ คือ มูลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 
พ.ศ. ๒๔๔๘ - ประกาศ "พระราชบัญญัติทาษรัตนโกสินทรศก ๑๒๔" ให้ทาสทุกคนพ้นจากการเป็นทาส
  - ประกาศ "พระราชบัญญํติเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทรศก ๑๒๔"
พ.ศ. ๒๔๕๐ - เสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๔๕๑ - เสีย ๔ หัวเมืองมลายู ให้อังกฤษ แลกกับการยกเลิกสนธิสัญญาลับและขอกู้เงิน
  มาสร้างทางรถไฟ นับเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายแก่จักรวรรดินิยมตะวันตก
- ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ร่างขั้นใหม่ตามแบบตะวันตกเป็นฉบับแรก คือ ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗
พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๓ ตุลาคม เสด็จสวรรคต
 
++ Website เพิ่มเติม
++  ตามรอยพระบาท ร.5
++  พระราชนิพนธ์
++  พระราชประวัติรัชกาลที่ 5
++ The Siamese Royalty
++  เครื่องราช พระราชกรณียกิจ
++  พระราชธรรมของรัชกาลที่ 5
++  ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์
++  พระราชวังต่าง ๆ
++ พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยเว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800 X 600 Text Size Medium
โครงการประกวดเว็บไซต์เทิดพระเกียรติในหัวข้อ "พ่อหลวงปิยมหาราช" ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์

SITEMAP