ด้านการปกครอง

       การปฏิรูปการปกครองประการแรกหลังจากทรงครองราชสมบัติด้วยพระองค์แล้ว คือ ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาขึ้น ๒ สภา ได้แก่ สภาที่ปรึกษาราชแผ่นดิน หรือ เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า เคาน์ซิลออฟสเตต และสภาที่ปรึกษาในพระองค์ หรือ ปรีวีเคาน์ซิล เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๑๗ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๑๗ โดยทรงมีพระราชดำหริว่า
"….ราชการผลประโยชน์บ้านเมืองสิ่งใดที่จะเกิดขึ้น แลการที่รกร้างมาแต่เดิมมากนั้น ถ้าจะทรงจัดการแต่พระองค์เดียวก็ไม่ใคร่จะสำเร็จไปได้ ถ้ามีผู้ช่วยกันคิดหลายปัญญาแล้ว การซึ่งรกร้างมาแต่เดิมก็จะปลดเปลื้องไปได้ทีละน้อยๆ ความดีความเจริญก็คงจะบังเกิดแก่บ้านเมือง…."

  และทรงตั้งขุนนางระดับพระยา ๑๒ นาย เป็นที่ปรึกษาหรือ "เคาน์ซิลเลอร์" ทรงตั้งพระทัยให้สภาที่ปรึกษามีอำนาจขัดขวาง คัดค้าน พระราชดำหริใดๆที่จะทำให้ราษฎรเดือดร้อน และมีอำนาจตรวจตรากฎหมายและข้อราชการต่างๆ
       ในส่วนการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางนั้น ได้มีการทดลองตั้งหน่วยงานขึ้นมา ๑๒ กรม(กระทรวง) เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๓๑ แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระทัยในการทำงาน จึงมีการประกาศตั้งกระทรวงอย่างเป็นทางการ ๑๒ กระทรวง ในวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๕ ได้แก่

            ๑.กระทรวงมหาดไทย                ๗. กระทรวงมรุธาธร
            ๒. กระทรวงนครบาล                 ๘. กระทรวงยุทธนาธิการ
            ๓. กระทรวงโยธาธิการ               ๙. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
            ๔. กระทรวงธรรมการ               ๑๐. กระทรวงว่าการต่างประเทศ
            ๕. กระทรวง "กระเษตรพานิชการ"   ๑๑. กระทรวงกลาโหม
            ๖. กระทรวงยุติธรรม                 ๑๒. กระทรวงวัง

 เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800 X 600 Text Size Medium
โครงการประกวดเว็บไซต์เทิดพระเกียรติในหัวข้อ "พ่อหลวงปิยมหาราช" ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
SITEMAP