ด้านศาสนา

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิรูปการปกครองพระสงฆ์ครั้งใหญ่ โดยโปรดเกล้าฯ ให้ตรา  พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑  ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๔๕ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้กำหนดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์อย่างเป็นกิจจะลักษณะในรูปของกฎหมาย และให้มีการดำเนินการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งแรก
       
ทางด้านศาสนสถาน โปรดให้ทำการฏิสังขรณ์วัดวาอารมที่ชำรุดทรุดโทรมและสร้างวัดเพิ่มเติม เช่น วัดเบญจมบพิตร โดยทรงมอบหมายให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง ตัวพระอุโบสถทำด้วยหินอ่อนทั้งหลังและทรงให้หล่อพระพุทธชินราชจำลองขึ้นเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถแห่งนี้ด้วย แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลในพระองค์อีกด้วย
       แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ทรงให้เสรีภาพแก่ประชาชนที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้อย่างเสมอภาคไม่เพียงเท่านั้นยังให้ความเกื้อหนุนแก่ศาสนาอื่นๆ อาทิได้พระราชทานที่ดินในการสร้างมัสยิดในศาสนาอิสลามเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๔ และ ๒๔๕๐ กับพระราชทานที่ดินให้สร้างโบสถ์ศาสนาคริสต์ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๗ เป็นต้นเว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800 X 600 Text Size Medium
โครงการประกวดเว็บไซต์เทิดพระเกียรติในหัวข้อ "พ่อหลวงปิยมหาราช" ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
SITEMAP