ตราประจำพระองค ์


        ตราประจำพระองค์ คือ "ตราพระจุลมงกุฎ หรือ รูปพระเกี้ยว" เป็นตรางา ลักษณะกลมรีพระจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวเปล่งรัศมีประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าอันเป็นสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลความหมายว่า เป็นศิราภรณ์ชนิดหนึ่งอย่างมงกุฎ มีฉัตรบริวารตั้งขนาบ ๒ ข้าง ถัดไปเป็นพานทองสองชั้นอยู่ซ้ายขวาริมขอบพานทางข้างหนึ่งวางแว่นสุริยกานต์หรือเพชรพานทองอีกข้างหนึ่งวางสมุดตำรา อันเป็นการเจริญรอยจำลองพระราชสัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถ
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงการประกวด Website ระดับมัธยมศึกษาเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
SITEMAP