การเสด็จฯ เมืองนครสวรรค์

       การเสด็จประพาสต้นหัวเมืองต่างๆของรัชกาลที่ ๕ ทั้งเป็นทางการเพื่อตรวจราชการและไม่เป็นทางการคือการเสด็จประพาสต้นนั้น มีหลายครั้งคราว เท่าที่สืบค้นรวบรวม สรุปการเสด็จ ฯ มาเมืองนครสวรรค์ไปดังนี้

       ครั้งที่ ๑ เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๐๙ ( ร.ศ. ๘๕ ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ เสด็จขึ้นไปเมืองเหนือผ่านนครสวรรค์ เสด็จโดยเรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช ซึ่งเป็นเรือกลไฟจักร ๒ ปล่อง ปล่องใหญ่กว่าเรือกลไฟพระที่นั่งทั้งปวง ที่มีอยู่ในเวลานั้น ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้กระบวนเสด็จไปได้ในเรือลำเดียวกัน ไม่ต้องกะเกณฑ์พาหนะให้ลำบาก ในครั้งนั้นปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะผนวชเป็นสามเณรอยู่ก็ได้เสด็จไปกับพระราชบิดา ด้วยเรือพระที่นั่งออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ แรม ค่ำ ๑ เลือกเวลากำลังน้ำมาก

       ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ( ร.ศ.๑๒๐ ) เสด็จเพียงรถไฟไปแค่เพียงพระราชวังบางปะอิน จากนั้นทรงเรือพระที่นั่งเก๋งดดยเรือกลไฟจูงขึ้นไปตามลำน้ำจนถึงเมืองฝางข้างเหนือ
เมืองอุตรดิตถ์เป็นที่สุดปลายทาง

       ครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ( ร.ศ. ๑๒๕ ) คือคราวเสด็จประพาสต้นครั้งที่๒ ได้ทรงพระราชนิพนธ์พระราชหัตถเลขา ซึ่งจะหาอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือ " ตามรอยพระยุคคลบาทประพาสต้นเมืองนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒ ร.ศ. ๑๒๕ ( พ.ศ. ๒๔๔๙ )

       ครั้งที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ( ร.ศ. ๑๒๗ ) เสด็จโดยทางรถไฟจนถึงเมืองนครสวรรค์ แล้วทรงพระที่นั่งเรือล่องน้ำลงมาเข้าปากน้ำมะขามเฒ่าประพาสทางลำน้ำเมืองสุพรรณบุรี
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงการประกวด Website ระดับมัธยมศึกษาเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
SITEMAP