นานาทัศนะ

       คิดว่า ร.๕ เป็นพระมหากษัตริย์องค์สำคัญที่ทรงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราให้เจริญรุดหน้าไปมาก ในหลายๆด้าน ซึ่งยากที่จะทำได้ แต่ท่านก็ทรงพยายามทำ เพื่อให้ประเทศไทยของเราเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะมีการระลึกถึงพระองค์ท่าน โดยกำหนดวันปิยมหาราชให้ปวงชนชาวไทยได้ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ
..............(น.ส.หทัยรัตน์ เจือนาค มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนนครสวรรค์)

       พระองค์ทรงเป็นพระองค์แรกที่ทำให้เกิดการเลิกทาสขงคนไทย ทำให้คนไทยทุกคนมีความเป็นไทแก่ตัวเอง โดยที่ท่านพยายามมิให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อ และพระองค์ก็ทำสำเร็จถึงแม้ว่าจะใช้เวลานาน แต่พระองค์ก็ทรงมีความอดทน ชี้ให้เห็นว่าหากเรามีความพยายาม พากเพียร และอดทนทำสิ่งใดก็ตามก็ย่อมมีความสำเร็จเข้าสักวัน นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้ความเจริญมากขึ้นอีกด้วย
..............(น.ส.กาญจนา อิทธวิทยาวาทย์ พัฒนาระบบ บริษัท บางกอกซอฟแวร์จำกัด)

       วันปิยมหาราชถือเป็นวันที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยและปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าการกำหนดวันปิยมหาราชนี้เป็นการดี เนื่องจากทำให้ชาวไทยทุกคนระลึกถึงพระมหากษัตริย์องค์สำคัญที่ทำให้ประเทศของเราเกิดอารยธรรมต่างๆที่แปลกใหม่และมีประโยชน์ต่อประเทศไทย เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านค้าขาย การอุปโภค บริโภค และที่สำคัญคือการเลิกทาส ที่ทำให้คนไทยเกิดความเป็นไทแก่ตัว
.............(นายสาคร ยอดเจริญ พัฒนาโปรแกรม บริษัท บางกอกซอฟแวร์จำกัด)

       ในวันปิยมหาราชอยากให้ทุกคนร่วมกันระลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทยองค์สำคัญของเรา คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ได้ทรงทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย และพัฒนาประเทศไทยของเราให้ก้าวหน้าไปในหลายๆด้าน ทำให้ประเทศของเราพัฒนา และเป็นไทแก่ตัวเองไม่ขึ้นประเทศมหาอำนาจที่ต้องการประเทศของเราเป็นเมืองขึ้น เพื่อหาประโยชน์ โดยหาข้ออ้างว่าเราเป็นประเทศที่ป่าเถื่อน ไร้อารยธรรม ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาจึงจะดี ซึ่งในร.๕ ก็ทรงแก้ไขโดยการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศที่ยิ่งใหญ่ และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้น
............(นายชาลี บุญนาค โปรแกรมเมอร์ บริษัท พาวเวอร์ พลัส จำกัด)

       อยากให้ทุกคนนึกเสียว่าในทุกวันนี้ที่เรามีอิสระ มีความสุขสบาย ความสะดวกต่างๆ ความเป็นประชาธิปไตย ล้วนก่อตั้งได้สำเร็จในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเล็งเห็นถึงความสุขสบายของประชาชนของพระองค์ทุกคน แม้ว่าพระองค์จะเหน็ดเหนื่อย พระองค์ก็ยังทรงพยายามทำเพื่อประชาชนของพระองค์ ทุกคนจึงควรบูชาในความดีของท่าน และนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีของท่านมาเป็นแบบแผนของชีวิตตนเอง
............(นายธีระ วิชาพร นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์)

       หากเรามีเวลาว่างในวันปิยมหาราช แทนที่จะไปเที่ยวที่อื่นในวันหยุดก็น่าจะเปลี่ยนมาเป็นการพาครอบครัวของตนเองไปร่วมในงานวันปิยมหาราช เพื่อปลูกฝังให้กับลูกหลาน ว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่น่ายกย่องอยู่หลายพระองค์ เช่นในร.๕ พร้อมกับเล่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง และประชาชนอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย และสอนให้ลูกนำตัวอย่างนี้ไปใช้การดำรงชีวิตเมื่อโตขึ้น
.............(นายณัฐวุฒิ ผุดผ่อง นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์)

       พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีความเป็นนักคิดอย่างดีเยี่ยม ซึ่งจะเห็นได้จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให้พัฒนาขึ้นได้อย่างแยบคาย โดยวางแผนความคิดอย่างเป็นระบบ แบบแผน และการทำตามขั้นตอนอย่างมีระเบียบ ทำให้การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของประชาชน และประเทศพัฒนาไปได้ง่าย โดยไม่เกิดการเสียเลือดเนื้อ หรือเกิดปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้น ถึงแม้จะใช้เวลามากสักหน่อย แต่ผลที่ได้รับก็คุ้มค่า
..............(น.ส.ธัญภรณ์ แข็งสาริกรณ์ นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์)

       ในรัชสมัยที่ ๕ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆาน ตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆไปถึงเรื่องเล็กๆ ซึ่งพระองค์ไม่ทรงละเลยในเรื่องเล็กน้อย และให้ความสำคัญในเรื่องใหญ่ๆ ทำให้ประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย จึงสมควรยกย่องให้พระองค์เป็นพระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทยทุกคน
..............(น.ส.กมลทิพย์ จันทะเดช นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์)

       เป็นบุคคลที่น่าเคารพยกย่อง เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของประเทศไทย ทั้งด้านการคมนาคม การรถไฟ การไฟฟ้า การเลิกทาส การไว้ทรงผม การแต่งกาย การติดต่อกับอารยประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงกระทำเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อประเทศชาติ และประชาชนให้อยู่ดีกินดี โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยของพระองค์เอง ท่านทรงเป็นผู้นำในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี สมควรนำไปเป็นแบบอย่าง
..............(น.ส.สุวคนธ์ สายเสมา ผู้ประกอบอาชีพพยาบาล)

 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงการประกวด Website ระดับมัธยมศึกษาเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
SITEMAP