หน้าแรก
 วันครอบครัว
 ความสุขในครอบครัว
 ครอบครัว...
 กิจกรรมวันครอบครัว
 ครอบครัวตัวอย่าง
 อาจารย์ที่ปรึกษา
 ผู้จัดทำ
Page 1 | Page 2 | page 3
 
       " The accident did not make
us feel closer or love each other
more.  It just showed us the 
abstract side of what love is all
about "

                        
Jeffry Benjakul
        " การได้กอดใครสักคนเพื่อถ่ายทอดความอบอุ่น
ให้แก่กัน เป็นความงดงามอย่างหนึ่งของชีวิต แต่คง
เป็นเรื่องน่าเศร้า ถ้าเราไม่กล้าที่จะกอดเขา เพื่อแสดง
ความรู้สึกถึง  ความรัก  ความเอื้ออาทร จนแม้นาที
สุดท้ายของชีวิต "

                       
    วิฑูรย์ ลิมปสุรัติ              
              (ผู้จัดการบริษัทโมเดร์นฟอร์ม กรุ๊ป )
 
 
เว็บไซต์นี้ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงการประกวด Homepage ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครอบครัวแห่งชาติของ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
SITEMAP