หน้าแรก
 วันครอบครัว
 ความสุขในครอบครัว
 ครอบครัว...
 กิจกรรมวันครอบครัว
 ครอบครัวตัวอย่าง
 อาจารย์ที่ปรึกษา
 ผู้จัดทำ
                                                           กิจกรรมวันครอบครัว
          เมื่อวันครอบครัวเวียนมาถึงในรอบปี พ่อแม่ควรที่จะให้ความสำคัญแก่ลูกหลานเพิ่มขึ้น มีการพูดคุย
ปรึกษาหารือกันรับฟังความคิดเห็นกันมากขึ้น และเมื่อทุกคนในครอบครัวมีความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้ว ความ
สุขในครอบครัวก็จะบังเกิดขึ้นได้การแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยเนื่องในโอกาสวันครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้พบหน้าพูดคุยปรับความเข้าใจกัน และหากเป็นไปได้การระลึกนึกถึงพระคุณพ่อแม่แสดงความเคารพด้วยการไปกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ให้ท่านได้เห็นหน้าชื่นใจบ้างนั้นควรปฏิบัติเป็นประจำ ไม่ควรจำเพาะว่าต้องเป็นวันครอบครัวเท่านั้น
        นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ได้มีการแสดงออกถึงความกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณอีกทางหนึ่ง และมีโอกาสแสดงออกถึงวัฒนธรรมของความเป็นไทย วันแห่งความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีของชีวิตในครอบครัวไทย ชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งการดำรงชีวิตและหน้าที่การงาน
 
"  A house is made of walls and beams ;
a home is built with love and dream. "
เว็บไซต์นี้ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงการประกวด Homepage ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครอบครัวแห่งชาติของ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
SITEMAP